Shizen Nami Đà Nẵng
Shizen Nami Đà Nẵng

Sổ hồng dự án

Sổ hồng dự án

Giấy phép xây dựng dự án

Quyết định chủ trương đầu tư dự án

Văn bản quyết định dự án đủ điều kiện mở bán

Thư bảo lãnh của ngân hàng